Finansijsko upravljanje i kontrola

Cilj za finansijsko upravljanje i kontrolu je pružiti klijentima stručno vođenje i podršku u upravljanju njihovim financijama radi postizanja financijske stabilnosti, rasta i dugoročnog uspjeha.

Finansijsko upravljanje i kontrola

FUK odnosno finansijsko upravljanje i kontrola (interna kontrola) obuhvataju celokupni sistem finansijskih i drugih kontrola, uključujuću i organizacionu strukturu, metode i procedure, i to ne samo finansijskih sistema, već i operativnih i strateških sistema organizacije.

Kome je FUK namenjen?
• Javnim i javno komunalnim preduzećima
• Lokalnim samoupravama
• Ostalim javnim institucijama

Finansijsko upravljanje i kontrola obuhvata sledeće elemente:
1) Kontrolno okruženje
2) Upravljanje rizicima
3) Kontrolne aktivnosti
4) Informisanje i komunikacije
5) Praćenje i procenu sistema

Finansijsko upravljanje i kontrola organizuje se kao sistem procedura i odgovornosti svih lica u organizaciji. Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava. Rukovodilac korisnika javnih sredstava može preneti nadležnost za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na lice koje on ovlasti. Sistem finansijskog upravljanja i kontrole je sveobuhvatni sistem internih kontrola kojim se, upravljajući rizicima, obezbeđuje razumno uverenje da će se u ostvarivanju ciljeva budžetska i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, efikasno i efektivno, štiteći sredstva od gubitka, zloupotrebe i štete. Finansijski učinci poslovanja se usmeravaju i kontrolišu tako da pomažu realizaciju ciljeva.

Sistem finansijskog upravljanja i kontrole pomaže rukovodstvu u javnom sektoru da osigura:
• Korišćenje budžetskih sredstava u svrhu za koju su namenjena, u skladu sa zakonima i propisima
• Ekonomično i efikasno upravljanje procesima i budžetskim sredstvima
• Brže i lakše prilagodjavanje na promenu okolnosti bez nužno potrebnih dodatnih budžetskih sredstava

Stručnjaci ETA Consultinga imaju vrhunsko predznanje i dugogodišnje iskustvo u uspostavljanju (izradi) i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrola kod korisnika javnih sredstava u skladu sa standardima Međunarodnog okvira profesionalne prakse I propisima koji uređuje centralna harmonizaciska jedinica.