Savjetovanje, izrada i implementacija EU projekata

Naš cilj je pomoći aplikantima iz BIH da pripreme i izrade konačni projekt te da pomognemo pri upravljanju odobrenim projektima u skladu sa metodologijom koju propisuje Europska komisija.

Savjetovanje

Svim zainteresovanim pružamo usluge savjetovanja za korištenje fondova Evropske unije.

Informisanje

Pružamo usluge informiranja korisnika o mogućnostima financiranja iz EU fondova.

Prezentovanje

Organiziramo prezentacije potencijalno zainteresiranim grupama.

Planiranjem i pisanjem EU projekata počeli smo se baviti od samih početaka pretpristupnih fondova, stoga smo do današnjih dana stekli iznimno vrijedno iskustvo projektnog planiranja i procjene projektnih prijedloga. Našim klijentima nudimo ukupnu uslugu pisanja projekata u koju je uključeno oblikovanje projektnog prijedloga, kontaktiranje projektnih partnera, procjenu prolaznosti projekta, savjetovanje, pisanje projekta, prikupljanje dokumentacije i slanje projektnog paketa.

  1. Projektno planiranje – savjetovanje prilikom oblikovanje projektnih ideja, usmjeravanje k okvirima objavljenog natječaja.
  2. Pisanja projekata – pisanje projekata zahtjeva posebna znanja iz područja EU legislative, preporuka, poznavanje projektne logike i metodologije implementacije projekata. Naši stručnjaci mogu za vas preuzeti posao pisanja projekta ili vas pak samo savjetovati prilikom pisanja projekta te ukazati na greške i moguća poboljšanja projektnog prijedloga.
  3. Provjera projektne dokumentacije i pomoć pri slanju projekata – kao posljedica velikog broja administrativnih pravila koja u potpunosti nisu razumljiva našim klijentima, dio poslanih prijava koje klijenti šalju sami nije odobren u fazi administrativne provjere projekata. Stoga nam možete povjeriti slanje projektnog paketa ili od nas zatražiti dodatnu kontrolu prije slanja Ugovornom tijelu.
  4. Priprema provedbe – Nakon uspješnog ocjenjivanja projekta slijedi faza tzv. čišćenja proračuna i priprema Ugovora.  Obje faze možete povjeriti nama.
  5. Provedba projekata – Iako ćete za svaki projekt kojeg provodite imati na raspolaganju savjetnika zaposlenog u Ugovornom tijelu, provedba projekata nije nimalo jednostavna. Osim vještina upravljanja projektima, potrebno je poznavati posebne procedure i pravila koja se odnose samo na EU projekte, a koje ćete teško moći sami naučiti.
  6. Evaluacija – Evaluacijom projekta procjenjujemo utjecaj projekta na ciljne skupine, analiziramo provedbu projekta te dajemo preporuke za poboljšanje. Usluga evaluacije projekta uglavnom se naplaćuje iz samog projekta u provedbi.

Pored EU fondova iz kojih BiH trenutno može apsorbovati sredstva, otvora se i novi budžetski period pretpristupne pomoći IPA 2014. – 2020. u okviru kojeg zemlje potencijalni kandidati, u kojem statusu je i Bosna i Hercegovina, ne bi trebalo da imaju ograničenja u pristupanju pojedinim komponentama, kako je to bilo do sada, nego će cjelokupna pretpristupna pomoć biti otvorena za sve države koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Smatramo da će biti neophodno da se u Bosni i Hercegovini dodatno ojačaju ljudski resursi u institucijama svih nivoa vlasti, privatnom sektoru i nevladinim organizacijama u kontekstu osposobljenosti za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima kako bi naša zemlja što kvalitetnije iskoristila mogućnosti koje joj se trenutno pružaju i koje će biti otvorene u narednom periodu.